วันพุธที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

แนะนำงานสอบเข้าบรรจุเป็นข้าราชการประจำ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต


ม.ราชภัฏสวนดุสิต รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย หลายอัตรา

แนะนำงานสอบเข้าบรรจุเป็นข้าราชการประจำ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ขออัพเดทข่าวงานราชการด่วน!  ม.ราชภัฏสวนดุสิต รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย หลายอัตรา ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถติดต่อขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ก.ค. 2557 เว้นวันหยุดราชการม.ราชภัฏสวนดุสิต รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย


ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน : พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ซอยนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา (ด้านศิลปวัฒนธรรม)
อัตราเงินเดือน : 21,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 
- เพศหญิง หรือ ชาย
- อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารงานวัฒนธรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
- ปฏิบัติงานด้านการผลิตชิ้นงานด้านศิลปะประดิษฐ์ การแกะสลัก
- มีความรับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกดีและมีจิตสำนึกในการให้บริการ
- ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงตามกฎหมาย ก.พ.ฉบับที่ 3 พ.ศ.2535
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
1. ปฏิบัติงานในกลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
2. พัฒนาหลักสูตรการจัดอบรมด้านศิลปะประดิษฐ์
3. จัดทำสื่อและผลิตชิ้นงานด้านศิลปะประดิษฐ์ การแกะสลัก และการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ
4. ปฏิบัติการสอนตามที่ได้รับมอบหมาย
5. จัดทำแบบสอบถามและดำเนินการประเมินผลคุณภาพการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ
6. พัฒนาและดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาและบุคลากร
7. ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนหรือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
8. ดำเนินงานประกันคุณภาพของหน่วยงาน
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)
วิธีการประเมิน : (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)
- ทักษะ
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)
วิธีการประเมิน : (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)
- สมรรถนะ
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)
วิธีการประเมิน : (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)
เกณฑ์การประเมิน : (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)

ชื่อตำแหน่ง : ผู้ช่วยสอน
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – เพศหญิง หรือ ชาย
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
1.การเรียนการสอน
2.การวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
3.การให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักศึกษา
4.การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทะนุบำรุง ส่งเสริมศิลปะ และวัฒนธรรม
5.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)
วิธีการประเมิน : (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)
- ทักษะ
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)
วิธีการประเมิน : (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)
- สมรรถนะ
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)
วิธีการประเมิน : (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)
เกณฑ์การประเมิน : (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 
- เพศหญิง หรือ ชาย
- อายุไม่เกิน ๓๐ ปี
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา บริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับตำแหน่ง
- มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ รับฟัง แสดงความคิดเห็น และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
- มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
1.ด้านการปฏิบัติการ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานรวบรวมข้อมูลและสถิติ งานระเบียบแบบแผน งานสัญญา ร่างโต้ตอบหนังสือ
2.ด้านการประสานงาน ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
3.ด้านการให้บริการ ให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้น ทางด้านบริหารงานทั่วไปรวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
4.จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น
5.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)
วิธีการประเมิน : (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)
- ทักษะ
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)
วิธีการประเมิน : (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)
- สมรรถนะ
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)
วิธีการประเมิน : (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)
เกณฑ์การประเมิน : (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)

วิธีการรับสมัคร : ม.ราชภัฏสวนดุสิต รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถติดต่อขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ก.ค. 2557 เว้นวันหยุดราชการ
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร : กรุณา“คลิกที่นี่