วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สังกัดกระทรวงยุติธรรม ทำอาชีพหน่วยงานราชการ


สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สังกัดกระทรวงยุติธรรม ทำอาชีพหน่วยงานราชการ ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ตั้งอยู่ที่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 8 (ฝั่งทิศตะวันออก) ถนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2558 ในวันและเวลาราชการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2558

ประกาศสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาตรีที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว ในสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หรือสาขาวิชาการพัฒนาทรัพากรมนุษย์หรือบุคลากรหรือการบริหารบุคคล) หรือสาขาวิชารัฐสาสตร์ หรือสาขวิชาบริหารรัฐกิจ (หรือรัฐประศาสนศาสตร์) หรือสาขาวิชาบัญชี (หรือสาขาวิชาการบัญชี) หรือสาขาวิชานิติศาสตร์

2.ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุฯวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเทนนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ตั้งอยู่ที่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 8 (ฝั่งทิศตะวันออก) ถนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
-ไฟล์ประกาศรับสมัคร