วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2557

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครงานประจำหน่วยงานราชการ


แจ้งข่าวการรับสมัครงาน งานราชการ ประจำปี 2557 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครงานประจำหน่วยงานราชการ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ สนใจคลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดงาน

  ๑. วิเคราะห์ วางแผน พัฒนา ควบคุม และบริหารโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ด้านการพัฒนาองค์กรที่มีความเชื่อมโยงหลายกระบวนการ เพื่อกำหนดแนวทาง การปรับปรุงหรือพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ หรือนโยบายขององค์กร
  ๒. นำกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ สภาพแวดล้อมขององค์กร มาใช้ในการริเริ่มโครงการ เพื่อการพัฒนาองค์กร
  ๓. นำเครื่องมือด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในองค์กรให้เกิดผลสำเร็จในการพัฒนาและปรับปรุงองค์กร
  ๔. จัดทำและนำเสนอรายงานเชิงวิเคราะห์ เพื่อรายงานความก้าวหน้าของโครงการ
  ๕. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล/ปัญหาอุปสรรคจากกิจกรรมการพัฒนาองค์กร เพื่อใช้สนับสนุนการวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินงานพัฒนาองค์กร
  ๖. เป็นวิทยากร ถ่ายทอด ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับองค์ความรู้หรือข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร
  ๗. รับผิดชอบงานด้านการควบคุมภายในขององค์กร
  ๘. รับผิดชอบงานด้านการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยประสานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร

  ๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาองค์กร ๕ ปีขึ้นไป หรือปริญญาโท มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาองค์กร ๓ ปีขึ้นไป สาขาด้านจิตวิทยา บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ การจัดการ เทคโนโลยีการบริหาร วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ๒. อายุระหว่าง ๒๕ - ๓๕ ปี
  ๓. มีทักษณะการคิด วิเคราะห์ และการตัดสินใจ เพื่อรองรับการบริหารการเปลี่ยนแปลง
  ๔. มีความสามารถในการวางแผนและดำเนินงานด้านการพัฒนาองค์กรแบบองค์รวม
  ๕. สามารถใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรหรือการบริหารจัดการองค์กร
  ๖. มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องมือหรือหลักการด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่ เช่น การบริหารเชิงกลยุทธ์, ระบบทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์, ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์, การบริหารการเปลี่ยนแปลง, TQM, TQA, PMQA, SEPA, ISO, Productivity เป็นต้น
  ๗. การวิเคราะห์ข้อมูลองค์กร
  ๘. มีทักษะด้านการบริหารโครงการ
  ๙. มีทักษะการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
  ๑๐. มีทักษะในการให้คำปรึกษา แนะนำ เพื่อให้สามารถพัฒนาและปรับปรุงงาน
  ๑๑. ทำงานเป็นทีม มุ่งมั่นต่อเป้าหมายงานและตารางเวลาที่ท้าทาย
  ๑๒. มีทักษะการสื่อสาร การประสานงาน การนำเสนอ การเจรจาต่อรอง และการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  ๑๓. มีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  ๑๔. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS. Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี

ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์หรือทางอีเมล์:  ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗

ติดต่อบริษัท
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
ข้อมูลเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์ http://www.tint.or.th
ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่