วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2557

แชร์ด่วน งานราชการ กรุงเทพมหานคร กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการประจำ


แชร์ด่วน งานราชการ กรุงเทพมหานคร กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการประจำ หากใครสนใจจะสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการประจำ ติดต่อสมัครได้แล้ว รับจำนวนจำกัดเพียง 15 อัตราเท่านั้นอัพเดทข่าวงานราชการ กทม ล่าสุด ประจำวันนี้(12/06/57) กรมเจรจาการค้าฯ เปิดสอบ นักวิชาการพาณิชย์ฯ เงินเดือน 17,500-19,250 บาท จำนวน 15 อัตรา ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบ ติดต่อขอและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองได้ที่ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 8 ห้อง 40809 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ถ.นนทบุรี1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี ทั้งนี้ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2557 จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ในเวลาและวันราชการ

งานราชการ กทม ล่าสุด กรมเจรจาการค้าฯ เปิดสอบ 

ประกาศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ที่ 15/2557

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ(ด้านการเจรจา)

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
เลขที่ 44/100 ถ.นนทบุรี1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000


ด้วยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ จึงประกาศรับสมัครโดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านการเจรจา)
อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 15 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

รายละเอียดวุฒิ :
(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาการจัดการ
(2)เป็นผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโทของ ก.พ.

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านวิชาการเกี่ยวกับการพาณิชย์ ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการตลาด นโยบาย มาตรการ ข้อตกลงทางการค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการกำหนดนโยบาย มาตรการ กฎระเบียบ ข้อตกลงทางการค้า การเจรจาการค้า การปกป้องผลประโยชน์ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า รวมทั้งการประสานงานการประชุม/การประชุมระหว่างประเทศ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายหรือเกี่ยวข้องกำหนดการรับสมัคร : งานราชการ กทม ล่าสุด กรมเจรจาการค้าฯ เปิดสอบ

ผู้ประสงค์จะรับสมัครสอบ ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 8 ห้อง 40809 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน ถึง 10 กรกฎาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ

ข้อมูลการติดต่อ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
โทรศัพท์ (66) 2507-7444 โทรสาร (66) 2547-5630