วันพุธที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์ "มูลนิธิ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง" มอบทุนการศึกษาสำหรับการเรียนระดับ ม.ปลาย

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง RASA ให้ทุนเข้าเรียนระดับ ม.ปลาย จำนวน 72 คน
มูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง “Rayong Science Academy (RASA)” ประสงค์จะรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 72 คน ผู้สนใจสมัครผ่านระบบ ออนไลน์ เท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 มกราคม 2557PTT-Rayong
กลุ่ม ปตท. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อันเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ จึงได้ร่วมกันตั้งมูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยองขึ้น และให้มูลนิธิดังกล่าวดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เพื่อจัดการศึกษาให้กับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในลักษณะของโรงเรียนประจำ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอน และมีอุดมการณ์และเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนเช่นเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ โดยตั้งชื่อโรงเรียนนี้ว่า “โรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Rayong Science Academy (RASA)”
ขณะนี้มูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยองกำลังดำเนินการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน โดยมีเป้าหมายเพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยจะเปิดรับนักเรียนรุ่นแรกในปีการศึกษา 2558 และเนื่องจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยองเป็นโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษดังกล่าวข้างต้น จึงมีความจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมหลายด้านล่วงหน้าให้กับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียน
มูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยองจึงประกาศรับนักเรียนล่วงหน้าเพื่อให้มีเวลาเตรียมความพร้อมดังกล่าวตาม รายละเอียดดังนี้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2556
 • มีสัญชาติไทยและมีเลขประจำตัวประชาชน
 • ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการพักในหอพักของโรงเรียน
 • มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม
 • มีความตั้งใจเข้าเรียนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยองและได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง
 • สามารถพักอยู่ในโรงเรียนในลักษณะโรงเรียนประจำได้ และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนในปัจจุบันหรือที่จะได้มีการกำหนดในอนาคต
 • มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
  - มีคะแนนผลการสอบโอเน็ตชั้น ป. 6 ปีการศึกษา 2554 วิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 73.00 คะแนน และวิชาวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 55.00 คะแนน
  - มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์พื้นฐานชั้น ม. 1 และ ม. 2 ภาคเรียนที่ 1 เฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และมีผลการเรียนรวมทุกวิชาตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
  - เป็นนักเรียนที่เคยเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
  - เป็นนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  - เป็นนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
จำนวนนักเรียนที่เปิดรับสมัคร รวม 72 คน ซึ่งในจำนวนนี้จะคัดเลือกจากผู้สมัครจากทุกจังหวัดจำนวน 61 คน และให้โควตานักเรียนที่เรียนในจังหวัดพื้นที่ภาคตะวันออก 9 จังหวัด จำนวน 11 คน แยกเป็นโควตาของแต่ละจังหวัด ตามรายละเอียดด้านล่าง
โควตาที่รับสมัครตามพื้นที่
โควตาสำหรับนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดพื้นที่ภาคตะวันออก จำนวน 11 คน จำแนกเป็นแต่ละจังหวัดดังนี้
 • จังหวัดระยอง 3 คน
 • จังหวัดจันทบุรี 1 คน
 • จังหวัดตราด 1 คน
 • จังหวัดชลบุรี 1 คน
 • จังหวัดสมุทรปราการ 1 คน
 • จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 คน
 • จังหวัดนครนายก 1 คน
 • จังหวัดปราจีนบุรี 1 คน
 • จังหวัดสระแก้ว 1 คน
ทุนการศึกษาและเงื่อนไขข้อผูกมัด
 • นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 72 คน จะได้รับทุนการศึกษาทุกคน นักเรียนไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าที่พักและค่าอาหารแต่อย่างใด
 • ทุนการศึกษานี้เป็นทุนให้เปล่าโดยไม่มีข้อผูกมัดแต่อย่างใด เป็นทุนที่เป็นรางวัลให้กับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของประเทศ ที่จะเป็นกำลังสำคัญและเป็นผู้นำในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
 • นักเรียนทุกคนที่ได้รับการคัดเลือกต้องพักในบ้านพักที่โรงเรียนจัดให้ภายในโรงเรียนตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนและต้องประพฤติปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของโรงเรียน
 • นักเรียนทุกคนที่ได้รับทุนการศึกษาต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้ถึงจุดสูงสุด เต็มตามศักยภาพ ค้นหาความถนัดและความสนใจของตนเอง มุ่งมั่นศึกษาต่อและประกอบอาชีพเป็นนักวิจัยในด้านที่ถนัดและสนใจ เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง และคนที่มีอุดมการณ์มุ่งมั่น ร่วมกันพัฒนาประเทศชาติ เสียสละ มีจิตสาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
ระยะเวลาการรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 มกราคม 2557

วิธีการสมัครและค่าธรรมเนียมการสมัคร
 • นักเรียนทุกคนต้องสมัครทาง “ออนไลน์” เท่านั้น โดยเปิดเว็บไซต์ www.pttgroup-rasa.com คลิกที่เมนู “การรับสมัครนักเรียน” แล้วพิมพ์ข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครในเว็บไซต์ให้สมบูรณ์
 • นักเรียนต้องส่งข้อมูลการสมัครทั้งหมดผ่านเว็บไซต์ ภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ 25 มกราคม 2557
 • นักเรียนไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครแต่อย่างใด
 • ในกรณีที่นักเรียนมีความจำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนค่าที่พักและค่าเดินทางมาสอบหรือเข้าค่าย ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนที่นักเรียนกำลังเรียนอยู่ ทำหนังสือถึงมูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง รับรองว่าครอบครัวของนักเรียนมีฐานะยากจนที่ควรได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิฯ
การสอบและสนามสอบคัดเลือกรอบแรก
 • มูลนิธิฯ จะจัดให้มีการสอบคัดเลือกรอบแรกในวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 ระหว่างเวลา 09.30 ถึง 16.00 น. ณ สนามสอบตามรายละเอียดด้านล่างนี้
 • ในวันสอบ นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือหลักฐานที่มีรูปถ่ายจากโรงเรียนที่รับรองว่านักเรียนเป็นบุคคลนั้นจริง มาแสดงด้วย
วิชาที่สอบมีดังนี้
 • เวลา 09.30 ถึง 12.00 น. สอบวิชาคณิตศาสตร์
 • เวลา 13.30 ถึง 16.00 น. สอบวิชาวิทยาศาสตร์
สนามสอบมีดังนี้
 • สนามสอบรอบแรกมีทั้งหมด 16 แห่ง ตามรายละเอียดข้างล่าง ให้นักเรียนระบุในใบสมัครว่าประสงค์จะสอบคัดเลือกรอบแรก ณ สนามสอบใด จากรายการต่อไปนี้
 • สนามสอบโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
 • สนามสอบโรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่
 • สนามสอบโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก
 • สนามสอบโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
 • สนามสอบโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี
 • สนามสอบโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
 • สนามสอบโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี
 • สนามสอบโรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
 • สนามสอบโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา
 • สนามสอบโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่
 • สนามสอบโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • สนามสอบโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี
 • สนามสอบโรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง
 • สนามสอบโรงเรียนศึกษานารี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 • สนามสอบโรงเรียนสายน้ำผึ้ง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 • สนามสอบโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จังหวัดกรุงเทพมหานคร
การประกาศผลการสอบคัดเลือก
การประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรก มูลนิธิฯ จะประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก จำนวน 300 คน ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2557 โดยใช้คะแนนรวมผลการสอบทั้งสองวิชา (คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์) เป็นเกณฑ์ โดยให้น้ำหนักคะแนนเท่ากันทั้งสองวิชา
การเข้าค่ายเพื่อสอบคัดเลือกรอบสองและวิชาที่สอบ
 • ผู้ได้รับการคัดเลือกรอบแรกจำนวน 300 คน ตามข้อ 8 จะต้องไปเข้าค่ายเพื่อคัดเลือกรอบสองเป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 25 ถึง 27 เมษายน 2557 รายละเอียดและสถานที่เข้าค่ายจะแจ้งให้ทราบในการประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรก
 • วิชาที่สอบระหว่างเข้าค่ายเพื่อสอบคัดเลือกรอบสอง มีดังนี้
 • วิชาคณิตศาสตร์ (เน้นวัดศักยภาพในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และการแก้โจทย์ปัญหาใหม่ๆ ที่นักเรียนอาจไม่เคยพบมาก่อน)
 • วิชาวิทยาศาสตร์ (มีการสอบทั้งภาคปฏิบัติและสอบวัดศักยภาพในการวางแผนและการแก้ปัญหาทาง วิทยาศาสตร์)
 • วิชาภาษาอังกฤษ (ความสามารถด้านภาษาอังกฤษไม่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการคัดเลือก แต่จะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อจัดการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน เป็นรายบุคคล)
 • นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก 300 คน ต้องส่งข้อมูลและหลักฐานเกี่ยวกับการทำกิจกรรมและผลงานเด่นของนักเรียนเพื่อให้มูลนิธิฯ ใช้ประกอบการคัดเลือกรอบสอง (ดูรายละเอียดในข้อ 10)
การส่งข้อมูลและหลักฐานเกี่ยวกับการทำกิจกรรมและผลงานเด่นของนักเรียน
 • นักเรียนต้องส่งข้อมูลและหลักฐานเกี่ยวกับการทำกิจกรรมและผลงานเด่นดังกล่าวถึงมูลนิธิฯ ภายในวันที่ 4 เมษายน 255
 • ข้อมูลและหลักฐานเกี่ยวกับการทำกิจกรรมและผลงานเด่นของนักเรียน ได้แก่ข้อมูลหลักฐานที่แสดงว่า
  - นักเรียนเป็นผู้มีความรักและสนใจและมีศักยภาพในการเรียนรู้สูงทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  - นักเรียนเป็นผู้มีความรักและสนใจและมีศักยภาพในการเรียนรู้สูงทางด้านอื่นที่นอกเหนือจากด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะการแสดง กีฬา ฯลฯ
  - นักเรียนเป็นผู้ได้รับการยอมรับจากเพื่อนว่ามีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานเป็นกลุ่มได้ เช่น การได้รับเลือกเป็นหัวหน้าห้องหรือรองหัวหน้าห้อง ประธานหรือกรรมการนักเรียน ประธานหรือกรรมการชุมนุม/ชมรม ประธานหรือกรรมการกิจกรรมต่างๆ ฯลฯ
  - นักเรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน มีความมุมานะไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคต่างๆ โดยง่าย
 • ตัวอย่างข้อมูลและหลักฐาน ได้แก่ ประกาศนียบัตร หนังสือชมเชย รางวัลที่ได้รับ หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม รูปถ่ายชิ้นงาน รูปถ่ายขณะเข้าร่วมหรือทำกิจกรรม หรือหลักฐานอื่นๆ
 • ผู้ทรงคุณวุฒิที่มูลนิธิฯ แต่งตั้งจะพิจารณาข้อมูลและหลักฐานเกี่ยวกับการทำกิจกรรมและผลงานเด่นของนักเรียนเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียน ตามแนวคิดที่ว่า ผู้จะประสบความสำเร็จในอนาคตไม่ใช่เป็นเพียงผู้ที่เรียนหนังสือเก่งเท่านั้น แต่จะต้องเป็นผู้สนใจทำกิจกรรมที่หลากหลาย มีจิตสาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ได้รับการยอมรับจากเพื่อน มีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานเป็นกลุ่มได้ มีความมุมานะไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคต่างๆ
การประกาศผลการคัดเลือกรอบสอง
 • การประกาศผลการคัดเลือกรอบสองจะพิจารณาจากคะแนนผลการสอบวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีน้ำหนักคะแนนเท่ากันทั้งสามด้าน
 • มูลนิธิจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกรอบสองจำนวน 180 คน แบ่งเป็นตัวจริง 72 คน สำรอง 108 คน ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2557 ทางเว็บไซต์ www.pttgroup-rasa.com และแจ้งผลโดยตรงไปยังผู้ได้รับการคัดเลือก
 • ผู้ได้รับการคัดเลือกตัวจริง 72 คน จะพิจารณาแยกเป็นกลุ่มต่างๆ ดังนี้
  - ผู้มีคะแนนรวมสูงสุด 61 คน
  - ผู้มีคะแนนรวมสูงสุด 3 คน ของนักเรียนจากจังหวัดระยอง ที่มีชื่อในบัญชีรายชื่อ 180 คน
  - ผู้มีคะแนนรวมสูงสุดของนักเรียนจากจังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดชลบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดละ 1 คน ที่มีชื่อในบัญชีรายชื่อ 180 คน และไม่มีชื่อในบัญชีรายชื่อ 61 คน
 • กรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกมีไม่ครบจำนวน จะเพิ่มจำนวนผู้ได้รับการคัดเลือกจนครบจำนวน 72 คน
 • กรณีที่ตำแหน่งสุดท้ายมีคะแนนเท่ากันจะประกาศรายชื่อผู้ได้คะแนนตำแหน่งสุดท้ายทั้งหมด
การประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง
 • จะประกาศรายชื่อเรียงตามลำดับคะแนนรวม การรายงานตัวและทำข้อตกลงมูลนิธิฯ จะเชิญนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกตัวจริงมารายงานตัว เพื่อรับทราบเงื่อนไขในการเป็นนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง และทำข้อตกลงรับทุนการศึกษาในเดือนกรกฎาคม 2557 กรณีที่ผู้รับการคัดเลือกตัวจริงสละสิทธิ มูลนิธิฯ จะเชิญผู้ได้รับการคัดเลือกสำรองมารายงานตัวตามลำดับคะแนน
 • การเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ ในช่วงเดือนสิงหาคม 2557 ถึง กุมภาพันธ์ 2558 ขณะที่นักเรียนกำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มูลนิธิฯ จะสนับสนุนและส่งเสริมนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับพื้นฐานของตนเองด้วยรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสม ซึ่งจะได้พิจารณาเป็นรายๆ ไป เมื่อนักเรียนเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้ว มูลนิธิฯ จะจัดให้มีค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นตามพื้นฐานและศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนในช่วงเดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม 2558 ก่อนเปิดภาคเรียน
หมายเหตุ: ข้อตกลงทั่วไป ผู้สมัครและผู้ปกครองของผู้สมัครรับทราบ เข้าใจ และยอมรับว่าผลการคัดเลือกนักเรียนที่มูลนิธิฯ ดำเนินการตามประกาศนี้ถือเป็นที่สิ้นสุด
การติดต่อ
การสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผู้สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.pttgroup-rasa.com และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ rasa@pttplc.com นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานมูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง

ผลการค้นหา :

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง (6),rasa@pttplc com (4),rasa ระยอง (3),ประกาศผลสอบ rasa (3),www rasa@pttplc com(2),ประกาศผลสอบรอบแรกโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง (2)