วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

งานราชการ ปี 2558/2015 : กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบด่วนมากๆงานราชการ ปี 2558/2015 : กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบด่วนมากๆ เงินเดือน 18,000 บาท พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการตั้งแต่วันที่ 9 ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2558 หากใครมีความประสงค์รับราชการ และต้องการมีรายได้ที่มั่นคง มีสวัสดิการดีๆ เชิญคลิ๊กที่นี่


“กรมโยธาธิการและผังเมือง”

ลิงค์: http://iqepi.com/30139/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี 
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อุทัยธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 – 13 มี.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาทางด้านภูมิศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ (ผังเมือง) นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผังเมือง การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดทำโครงการพัฒนาเมือง การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ศึกษา สำรวจ รวบรวม สถิติข้อมูล ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัย และจัดทำเอกสารประกอบการวางผัง และรายงานต่าง ๆ ทางด้านประชากรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการผังเมืองเพื่อนำไปประกอบในการวางแผน การจัดหาและดำเนินการวางผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ เพื่อการป้องกันและการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนที่เกี่ยวกับการผังเมือง เพื่อกำหนดโครงการ แผนงาน การประสานงาน การประเมินผล และการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ การดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับผังเมือง และเพื่อการฝึกอบรมวิชาการผังเมืองในระดับภูมิภาคและระดับชุมชน เป็นต้น ทำความเห็นสรุปรายงานเสนอแนะเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางด้านการผังเมือง ประสานกับหน่วยงาน ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางผัง และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
วิธีการประเมิน : ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
– ทักษะ
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
วิธีการประเมิน : ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
– สมรรถนะ
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
วิธีการประเมิน : ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนการประเมินในแต่ละสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 
สอบวันที่: 
ประกาศผลสอบ: 
 ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่