วันจันทร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558

บริษัท การบินไทยฯ (Thai Airways) : รักคุณเท่าฟ้า เปิดรับสมัครพนักงานบริการด่วนบริษัท การบินไทยฯ (Thai Airways) : รักคุณเท่าฟ้า เปิดรับสมัครพนักงานบริการด่วนประจำที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขณะนี้กำลังเปิดรับพนักงานซึ่งเป็นงานให้บริการ บริษัท มีความมั่นคง รวมถึงสวัสดิการดี หากมีใจรักในงานบริการ ประสานงานกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ มีคุณสมบัติเหมาะสม ติดต่อได้ทันที
ตำแหน่ง

พนักงานบริการลูกค้าภาคพื้น (Customer Service Agent) ประจำที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ลักษณะของงาน
บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด มีความประสงค์จะรับพนักงาน เพื่อปฏิบัติงานให้กับหน่วยธุรกิจการบริการภาคพื้น (TGGS:Thai Ground Services) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ตามขอบเขตของงานดังนี้
- ดูแลอำนวยความสะดวกทั่วไปแก่ผู้โดยสารของบริษัท การบินไทยฯ (Thai Airways) และสายการบินลูกค้าของบริษัท การบินไทยฯ (Customer Airlines)
- ตรวจรับบัตรโดยสาร (Check-in)
- ตรวจรับบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง (Boarding Pass) ณ ประตูทางออกขึ้นเครื่อง
- ปฏิบัติงานรับส่งผู้โดยสารขาเข้า-ขาออก ณ อาคารในประเทศและอาคารระหว่างประเทศ
- จัดเตรียมเอกสารประกอบการบิน
- ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- เพศชาย - หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 26 ปีบริบูรณ์
- เพศชาย ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร เพศหญิง ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา หรือเทียบเท่า
- สถานภาพ ต้องไม่เคยผ่านการสมรส และไม่มีบุตร
- มีทักษะในการสื่อสาร มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี
- สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี มีผลการสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน (กำหนดให้ TOEIC มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร)
และหากมีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศอื่นๆ จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
- สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้ และปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ตามที่ผู้ว่าจ้างร้องขอ
- หากมีประสบการณ์ด้านการให้บริการในธุรกิจสายการบิน และการโรงแรม จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
- มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office Word และ Microsoft Office Excel)
- ไม่เคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ทำโดยประมาทหรือลหุโทษ
- ไม่เคยเป็นผู้ถูกห้ามให้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานใดๆ ของบริษัท การบินไทยฯ มาก่อน ตลอดจนหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทอื่นๆ
ในบริเวณพื้นที่ท่าอากาศยานฯ เนื่องจากทำความเสียหายให้บริษัทฯ โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
- ไม่เป็นผู้ติดสารเสพติดให้โทษ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522
เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร
- พิมพ์ใบสมัครใน www.wingspantg.com จำนวน 3 ชุด
- รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
- สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 2 ชุด
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
- ผลการสอบ TOEIC ตัวจริง พร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด
- สำเนาเอกสารทางทหาร (สด. 8 หรือ สด. 43) จำนวน 2 ชุด (สำหรับผู้สมัครชาย)
- สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ชุด
- เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา (ถ้ามี)

ขั้นตอนการสมัครงาน

- ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนใน www.wingspantg.com พร้อมทั้ง Print จัดเรียงเอกสารประกอบการสมัคร 2 ชุด ดังนี้
- ชุดที่ 1 ใบสมัคร 2 ชุด + เอกสารประกอบ 1 ชุด
- ชุดที่ 2 ใบสมัคร 1 ชุด + เอกสารประกอบ 1 ชุด
- ยื่นสมัครด้วยตัวเอง (Walk in) ณ บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด (บริษัทการบินไทย สำนักงานใหญ่) อาคาร 6 ชั้น 2 เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
-ใบสมัครที่ไม่ระบุคะแนน TOEIC หรือ คะแนนน้อยกว่า 500 จะไม่ได้รับการพิจารณาเพื่อเชิญเข้ารับการสัมภาษณ์
- การแต่งกายในวันส่งใบสมัครและวันสัมภาษณ์ (Document and Grooming Screen)
* ผู้สมัครหญิง แต่งกายด้วยชุดกระโปรงสูทสีดำ ทับเสื้อสีขาว ความยาวกระโปรงปิดเข่าหรือพอดีเข่า รองเท้าหุ้มส้น และกระเป๋าสีดำ สวมถุงน่อง หากผมยาวต้องรวบเป็นมวยผม
* ผู้สมัครชาย แต่งกายด้วยชุดสูทสากลสีดำ ทับเสื้อเชิ๊ตสีขาว เนคไทสีสุภาพ
หมายเหตุ
- สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท การบินไทยประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
- สอบถามได้ที่ บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด (บริษัทการบินไทย สำนักงานใหญ่) อาคาร 6 ชั้น 2 เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-545-1538 (คุณมนตรี), 02-545-3463 (คุณกร)