วันศุกร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558

กฟผ, (การไฟฟ้าฝ่ายผลิต) เปิดรับสมัครพนักงานเพิ่ม 840 อัตรา


กฟผ, (การไฟฟ้าฝ่ายผลิต) เปิดรับสมัครพนักงานเพิ่ม 847 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.egat.co.th/ ได้ตลอดตั้งแต่วันที่ 14  มกราคม 2558 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 โดยแบ่งออกเป็นสองช่วง ช่วงแรกสำหรับอัตราภูมิภาค ช่วงที่สองสำหรับอัตราทั่วไป ถ้าสนใจทำงานราชการ รัฐวิสาหกิจสมัครสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ) 2558 เปิดรับ 847 อัตรา

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบเพื่อสรรหาบุคคลภายนอกเข้าทำงาน ประจำปี 2558 จำนวน 847 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต อัตราภูมิภาคตั้งแต่วันที่ 14 - 25 มกราคม 2558 และอัตราทั่วไปวันที่ 2 - 13 กุมภาพันธ์ 2558

กฟผ. เปิดรับสมัครสรรหาบุคคลภายนอกเข้าทำงาน ประจำปี 2558 รวมจำนวน 847 อัตรา แบ่งเป็น
- อัตราส่วนภูมิภาค
ผู้สมัครต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ผู้สมัครเลือกตามประกาศรับสมัครงาน ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านตามพื้นที่จังหวัดที่ กฟผ. กำหนดติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี ในวันที่ยื่นใบสมัคร หรือบิดามารดามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่จังหวัดที่ กฟผ. กำหนด
- อัตราทั่วไป
ผู้สมัครสามารถปฏิบัติงานได้ทุกพื้นที่ตามที่ กฟผ. กำหนด

คุณสมบัติ
ปวช. , ปวส. : อายุไม่เกิน 25 ปี บริบูรณ์ในวันที่สมัคร คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.50
ปริญญาตรี : อายุไม่เกิน 28 ปี บริบูรณ์ในวันที่สมัคร คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.50 TOEIC ไม่น้อยกว่า 550
ปริญญาโท : อายุไม่เกิน 32 ปี บริบูรณ์ในวันที่สมัคร TOEIC ไม่น้อยกว่า 550


การรับสมัครงาน
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.egat.co.th/ ตามวันเวลา ดังนี้
-  อัตราภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2558 เวลา 10.00น. ถึงวันที่ 25 มกราคม 2558 เวลา 16.00น.
-  อัตราทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00น. ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 16.00น.

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
อัตราภูมิภาค
อัตราทั่วไป