วันพุธที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2557

กองทัพไทยเปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการทหาร ปี 2557 จำนวน 133 อัตรา

กองบัญชาการกองทัพไทยมีความประสงค์เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นทหารสัญญาบัตร และทหารประทวนในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 20 อัตรา และทหารประทวน จำนวน 113 อัตรา โดยผู้สมัครมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นายทหารสัญญาบัตร จำนวน 20 อัตรา และ
2.นายทหารประทวน จำนวน 113 อัตรา
รวมจำนวนทั้งสิ้น 133 อัตรา

วันที่เปิดรับสมัคร 
ตั้งแต่วันที่ 21-27 เมษายน 2557

การสมัครสอบ มี 2 วิธี
1.สมัครทางอินเตอร์เน็ต www.rtarf.mi.th ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
2.สมัครได้ด้วยตนเอง เวลา 09:00-15:00 น. ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนวิภาวดี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

อ่านรายละเอียดฉบับเต็ม


งาน parttime แนะนำคลิ๊ก